Zmluva o najme pozemku c. 08_0132_21_00_zverejnenie

ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-83-0132-21-00 s Hlavným mesto SR Bratislava na pozemok v katastrálnom území Trnávka registra „C“ parc. č. 16948/2 vo výmere 7 000 m² druh pozemku – ostatné plochy