Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 050-2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 050-2021 uzatvorená medzi EKO - podnik verejnoprospešných služieb a MPS, spol. s r. o.