Dohoda o pristupeni k ramcovej zmluve c.MAGTS2000125_zverejnenie

Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. MAGTS2000125 pre zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (ďalej len „RD“), uzatvorenej dňa 03.08.2020 medzi odberateľom, t.j. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a spoločnosťou Up Slovensko, s.r.o.